Escrit sol·licitant la suspensio per tenir el lletrat altra declaracio el mateix dia
Marginal : 69945684

 

ESCRIT SOLICITANT LA SUSPENSIO DE LA DECLARACIO PER TENIR EL LLETRAT UNA DECLARACIO EL MATEIX DIA

 

 

JUTJAT INSTRUCCIO ..........

EXHORT PENAL ............

 

 

 

 

 

AL JUTJAT.....................

 

 

 

 

 

...............................................,  Advocat  de  ..................................................................... ,

segons consta  en el procediment al marge referencial, davant del Jutjat comparec i coma millar en Dret procedeixi, DIC:

 

 

 

 

 

PRIMER.- Que el Sr. ..................................................... té designat com a  Lletrat al  Sr. .............................................., Col·legiat n° .............................................. de l'll·lustre Col·legi d'Advocats de ................................

 

SEGON.- Que a aquesta part en data .............................................. se li ha notificat mitjançant fax del Jutjat d'lnstrucció que el pròxim dia .............................................. hores tindrà lloc la declaració del Sr. ...............................................

 

TERCER.- Que el lletrat .............................................., aquest mateix dia i a les ........................ hores ha d'assistir a la declaració del Sr. .............................................., part contraria del seu client , el Sr. ..............................................,  i a les ......................... hores a les declaracions deis testimonis , ..............................................y .............................................., de les Diligencies Prèvies ..................... que es segueixen al Jutjat d'lnstrucció núm. .............................................., per la qual cosa li serà impossible acudir a la declaració del Sr. ...............................................

 

S'aporta com a document n° 1, copia de la Providència dictada pel Jutjat d'lnstrucció ..............................................de data ..............................................en la qual s'assenyala com a dia per a la celebració de les declaracions el .............................................. ..............................................

 

S'aporta com a document n° 2, copia de l'acta de declaració del Sr. .............................................., en la qual assisteix com a lletrat ..............................................

 

Per tot això,

 

SOL·LICITO AL JUTJAT, Que tenint per presentat aquest escrit i la documentació que s'acompanya es serveixi admetre'l i per realitzades les anteriors manifestacions , acordi de conformitat amb el què s'ha sol·licitat i es procedeixi a la suspensió i assenyalament d'una nova hora (a les ...................... hores) o dia per portar a terme la declaració del Sr. ...............................................

 

 

..............................................

 

 

 

?>
No Existen Notificaciones