Escrit sol·licitant la suspensio del termini per interposar recurs apel·lacio
Marginal : 69945682

ESCRIT SOLICITANT LA SUSPENSIO DEL TERMINI PER INTERPOSAR RECURS APELACIO

 

JUTJAT PENAL ...............

PROCEDIMENT  .....................

 

 

 

 

 

 

 

 

AL JUTJAT.................

 

 

 

 

 

 

 

..................................., Procuradora deis Tribunals  i de ..............................................segons consta en el procediment al marge referenciat , davant del Jutjat comparec i coma millar en Dret procedeixi , DIC:

 

PRIMERA.- Que havent estat notificada Sentencia número ............................................. i no disposant de copia del cd de la vista, aquesta part sol·licita la suspensió del termini de cinc dies i la seva ampliació per interposar  el corresponent recurs d'apel·lació fins tenir copia de la vista , atès la indefensió que  pot causar a aquesta part.

 

SEGONA.- Que aquesta part es veu en la necessitat de sol ·licitar a I'Órgan Judicial que la mencionada Sentencia es notifiqui personalment al condemnat , atés el que estableix l'article 182 de la LECrim. "Las notificaciones , citaciones y emplazamientos podrán hacerse a los Procuradores de las partes. Se exceptúan: . Las citaciones que por disposición expresa de la Ley deban hacerse a los mismos interesados  en persona (...)"

La  LECrim. al  seu  article  160 estableix  que  /a  comunicación  de las  sentenci as  se

deberá hacer personalmente a las partes (...)". A partir d'aquest moment serà quan comenci a comptar el termini per interposar el recurs que procedeixi segons Llei.

 

 

 

És per tot això que,

 

SOL·LICITO AL JUTJAT, Que tenint per presentat el present escrit , es serveix i admetre'l i en virtut del què s'ha manifestat , s'acordi la suspensió del termini dels cinc dies per interposar el corresponent recurs d'apel·lació fins tenir copia del cd de la vista , i així com la notificació personal de la Sentencia número ............................................. al Sr. ..............................................

 

 

.............................................

 

 

 

 

?>
No Existen Notificaciones