Escrit sol·licitant la devolucio del permis de conduir
Marginal : 69945681

 

 

 

 

 

 

ESCRIT SOLICITANT LA DEVOLUCIO DEL PERMIS DE CONDUIR

 

JUTJAT PRIMERA INSTANCIA IINSTRUCCIO NUM. ……………..

PROCEDIMENT  ABREUJAT  ……….

 

 

 

AL JUTJAT………

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………., col·legiat número ............. i, en nom i representació de del Sr. …………………………………………, tal i com tinc acreditat en les actuacions consignades a l'encapçalament, comparec davant d'aquest Jutjat i com millar procedeixi en Dret

 

 

 

MANIFESTO

 

 

Que per auto de data …………………………………………es va acordar la intervenció del permís de conduir del Sr. …………………………………………

 

Que de llavors ençà el meu client veu la seva mobilitat reduïda i sobretot si pensem que el seu domicili es troba en una urbanització de …………………………………………, tal i com consta en les actuacions, i que té el seu lloc de treball en un altre municipi.

 

Que la pena de retirada del permís de conduir que se li podria imposar per els fets que consten en les actuacions s'acosta als temps que ja s'ha vist privat d'ell pel que es demana que se li retorni l'esmentat document.

 

Per això,

 

 

SOL·LICITO,

 

  1. Que tingueu per presentat aquest escrit . ambles copies
  2. Que l'admeteu.
  3. Que tingueu per formulades les anteriors manifestacions .
  4. Que, després dels tràmits legals, dicteu resalució per la qual

acordeu el retorn del permís de conduir al Sr. ………………

 

?>
No Existen Notificaciones