Escrit sol·licitant la practica de diligencies de citacio de testimonis i impugnant informe pericial
Marginal : 69945679

 

 

 

ESCRIT SOLICITANT PRACTICA DILIGENCIES DE CITACIO DE TESTIMONIS I IMPUGNACIO INFORME PERICIAL

 

 

Jutjat d'lnstruccio ………………

Diligencies Previes: ………………

Procediment Abreujat:  ………

 

 

 

 

 

AL JUTJAT D'INSTRUCIÓ………….

 

 

 

……………………………………….. , advocat del ………………………………………..segons designa efectuada  en les diligencies  al marge referenciades , davant del Jutjat comparec i, com millor procedeixi  en Dret,  DIC

 

 

 

Que a la vista de la interlocutòria de ………………………………………..per la qual s'estima el recurs de reforma interposat pel Ministeri Fiscal passo a sol·licitar la practica de les diligencies que es diran i impugnar l'informe pericial per no trobar-lo ajustat a dret , en base a les següents

 

 

CONSIDERACIONS

 

 

 

 

 

 

PRIMERA.- SOBRE LES DILIGENCIES A PRACTICAR I EL REGUERIMENT FORMULAT

 

Que aquesta  part  ha estat  requerida  per a que  aportés  les dades  dels testimonis  que l'acompanyaven , essent aquests:

 

……………………………………….., amb domicili  al ………………………………………..

 

 

……………………………………….., amb domicili al ………………………………………..

 

 

lgualment , interessa la practica d'altres testificals que també es trobaven presents en els fets segons declara el propi denunciant i apareixen a l'atestat , essent aquests :

 

 

……………………………………….., amb domicili a ………………………………………..

 

 

………………………………………..amb domicili ………………………………………..

 

 

SEGONA.- SOL.LICITUD DE DEIXAR SENSE EFECTE L'ORDRE DE COMPAREIXENCA APUD ACTA CADA 1 I CADA 15

 

Que quan en data ………………………………………..s'acorda la llibertat sense fiança del Sr. ………………………………………..s'acordà  també, l'obligació de compareixença apud acta cada 1 i cada 15 de cada mes.

 

 

 

Que havent complert de forma ininterrompuda i continuada aquesta obligació i compareixent cada vegada que ha estat cridat , tenint domicili fixe , feina remunerada i parella estable interessa es deixi sense efecte l'obligació de compareixença apud acta als  efectes de no produir-li perjudicis al Sr. ………………………………………..

 

 

 

TERCERA.- IMPUGNACIÓ DE L'INFORME PERICIAL

 

Que la pericial practicada ho ha estat sense ni tan sols examinar els objectes analitzats i sobre els quals giren les presents , sense poder verificar cap deis extrems denunciats, tota vegada que ni aporta model del rellotge, la suadora ni cap altre indici que permeti avaluar com ajustat a dret el mateix peritatge, motiu pel qual aquesta part passa a impugnar-lo expressament.

 

 

 

Per tot això,

 

 

AL JUTJAT SOL·LICITO, Que tenint per presentat aquest escrit en temps i forma , es serveixi admetre'l, i de conformitat amb el mateix es tinguin per efectuades les anteriors manifestacions als efectes processals oportuns , i de conformitat amb el mateix es tingui per evacuat el requeriment i s'acordi la practica de les següents diligencies :

 

TESTIFICAL DE:

 

  • ……………………………………….., amb domicili al ………………………………………..

 

  • ……………………………………….., amb domicili al ………………………………………..

 

  • ……………………………………….., amb domicili al ………………………………………..

 

 

 

 

 

ATRESSÍ   DIC  I,   Que   als   efectes   oportuns   es  tingui   per   impugnat   expressament

!'informe pericial de data ………………………………………..efectuat pel perit ………………………………………..

 

ATRESSÍ DIC II, Que es deixi sense efecte l'obligació de compareixença apud acta del

Sr. ………………………………………..

 

 

 

 

 

………………………………………..

 

 

 

?>
No Existen Notificaciones