Recurs apelacio solicitant subsitucio pena privativa de llibertat
Marginal : 69945677

RECURS APELACIO SOLICITANT SUBSITUCIO PENA PRIVATIVA DE LLIBERTAT

 

JUTJAT PENAL........

 EXECUTORIA   ............I

 

 

 

 

 

AL JUTJAT PERA LA SALA

 

 

 

 

 

EN ........................, Procurador deis Tribunals i del Sr. ........................, en el procediment al marge referenciat, davant el Jutjat compareix i com millor en Dret procedeixi DIU,

 

 

 

 

Que en data ................................... ha estat notificada la interlocutoria de .................................. per la que desestima el recurs de reforma interposat contra la anterior resolució de .................................. per la qual es revocava la substitució de la pena imposada, estimant la mateixa no ajustada a dret, sigui dit amb els deguts respectes i en estrictes termes de defensa, mitjan ant el present escrit, passo a interposar RECURS D'APEL·LACIÓ, en base a les següents;

 

 

 

 

AL·LEGACIONS

 

PRIMERA.-

 

La interlocutòria que s'impugna no ha tingut en compte els arguments i al·legacions exposats per aquesta part al recurs de reforma, així com tampoc s'ha valorat la documentació que s'hi acompanyava, considerant únicament l' incompliment de la pena de forma voluntària per part del penat, extrem que no s'ajusta a la realitat, i sense tenir en compte les circumstancies personals que hi concorren en el present .

 

Tal i com va exposar -se al recurs de reforma interposat a .................................. seu dia, a les presents actuacions va dictar-se sentencia de conformitat, per la qual es condemnava al Sr..................................a la pena de presó de ......... mesos, substituint-ne la mateixa per una multa a raó de ............ mesos a una quota de ..................euros dia.

 

Que aquella conformitat, en reconeixement deis fets per part de Sr. .................................., així com  la proposició de substitució per la pena de multa, va realitzant-se amb la ferma voluntat de realitzar els pagaments corresponents, en compliment de la pena imposada per uns fets reconeguts, i per els quals n’està penedit .

 

 

No obstant, el Sr. ..................................reconeixent la seva addicció a les begudes alcohòliques, fet que origina els fets pels que fou condemnat   que recull la pròpia sentencia als fets provats,  i conscient de la necessitat de posar-hi els mitjans adients per tal d'aconseguir una adaptació ¡ reinserció social, va sotmetre's voluntàriament a un tractament deshabituador tot i la seva precària situació econòmica.

 

S'acompanya com a document 1, certificat d'ingrés i tractament de ..................................de ..................................................................de data ...................................

 

En aquest sentit, i segons es recull a l'informe del centre .................................., que va acompanyar-se com a document 1, el Sr. ..................................va ingressar al centre el passat .................................., on ha realitzat els tractaments necessaris i prescrits pels facultatius del mateix durant un període de.... mesos, tractament que a data d'avui encara continua.

 

S'adjunta assenyalat com a document 2 informe de data .................................., d'alta de tractament a la comunitat terapèutica, amb indicació de continuació del tractament a l'ambulatori ...................................

 

S'adjunta igualment, justificant d’assistència de data ..................................a la vist programada, assenyalat com a document 3, i informe de data .................................. respecte el control del referit tractament, com a document 4 .

 

Així durant aquest temps, el Sr. ..................................ha estat impossibilitat per a treballar i obtenir els ingressos necessaris per tal de fer front als pagaments de la multa imposada, així com els propis del centre, i per al seu propi sosteniment, essent necessari la tramitació, a través dels Serveis .................................., de la Prestació lnterdepartamental de la Renda Mínima d’inserció (PIRMI), i la qual, tot i se aprovada en data maig de 2011, no va començar a percebre fins al desembre, motiu per el qual no consta ingressos en el compte del Jutjat a partir de ...................................

 

S'acompanya com a document 5 certificat de I'Organ Tecnic del Programa de la Renda Mínima d'lnserció, en el que consta el Sr. ..................................com a perceptor de un total de ............€uros durant l'any ..................................

 

Que 1' exposat, justifica l'impagament parcial de la multa, no resultant doncs, una incompliment voluntari, tal i com manifesta la jutjadora "a guo".

 

Cal tenir en compte a mes a més, que en començar a cobrar el PIRMI, el Sr. ..................................tenia un deute elevat amb el centre on es tractava, i que per tal de continuar amb aquest tractament, va començar a abonar algunes de d'aquelles quotes, fent però un pagament de ........... euros en data ...................................

 

 

S'acompanya justificant d'ingrés de data .................................. assenyalat coma document 6.

 

D'aquesta forma, s'acredita si més no un pagament amb posterioritat a la interposició del recurs de reforma, en contra del que la interlocutòria que s'impugna recull a l'últim paràgraf dels fonaments Jurídics .

 

Igualment i als efectes d'acreditar la precària situació econòmica del Sr. .................................., s'acompanya coma document 7, informe social de data .................................., i en el que es certifica tant el seu ingrés  i tractament  de deshabituació  de la dependència  als tòxics, com el manteniment ambulatori actual, i la seva situació econòmica.

 

Finalment, reiterant la voluntat del Sr. ..................................de fer front a les seves obligacions, s'acompanya com a document 8, justificant d'ingres per import de ................€uros de data ..................................

 

Ates que no hi ha hagut un incompliment voluntari, i que contràriament, el Sr. ..................................ha mantingut de forma manifesta la seva voluntat de adaptar-se socialment, essent aquesta en definitiva la finalitat de la pena privativa de lliberta, concorre causa suficient per tal d'atendre les pretensions deduïdes al recurs de reforma interposat al .................................., sense deixar de considerar que l'incompliment de pagament no ha estat total, sinó el Sr.................................., ha abonat en la mesura de les seves possibilitats diferents quantitats a compte per import de .............. €uros.

 

 

SEGON.-

 

 

No pot oblidar-se 1'Art . 88 del Codi Penal, quan regula la substitució de la pena, estableix la necessitat de tenir en compte diversos factors, entre els quals, cita expressament les circumstancies personals del reo, la naturalesa del delicte comes, l'esforç per reparar el dany causat i la perspectiva de que el compliment de la pena, frustrarà les seves finalitats de prevenció i reinserció social, exigint per tant, un anàlisi concret i les seves circumstancies peculiars.

 

 

En aquest sentit, no pot obviar-se els fets pels quals el Sr. ..................................ha estat condemnat, la pena inicialment imposada de ............ mesos de presó, així com les circumstancies que es donaven en aquell moment, i les que existeixen a data d'avui, en que d' evidencia un gran esforç per part d'aquest, tant de reparar el dany ocasionat, com evitar futures recaigudes respecte la seva addicció, motiu pel qual, resultaria desproporcionat obligar al Sr. ..................................al compliment de la pena privativa de llibertat, així com greument perjudicial, en tant que lluny, d'aconseguir la finalitat de la pena, una reinserció social o de prevenció, implicaria la retroacció en la evolució d'aquest introduint-lo en un entorn marginal i conflictiu.

 

 

Per tot això,

 

 

AL JUTJAT PERA LA SALA SOL·LICITO, que es tingui per presentat i admès el present escrit, juntament amb la documentació que s'hi acompanya, i de conformitat al mateix es tingui per interposat RECURS D'APEL·LACIÓ contra la interlocutòria de data .................................., i en els seus mèrits, sigui revocada la mateixa, mantenint la substitució de la pena privativa de llibertat.

 

.................................. ..................................

 

?>
No Existen Notificaciones