Recurs de reforma solicitant substitucio de la pena i reduccio de la multa
Marginal : 69945675

RECURS DE REFORMA SOLICITANT SUBSTITUCIO DE LA PENA I REDUCCIO DE LA MULTA

JUTJAT PENAL ....................

EXECUTORIA  .....................

 

 

AL JUTJAT ........................................

 

 

 

 

........................................, Procurador  dels Tribunals i del Sr. ........................................, segons consta al procediment al marge referenciat , davant el Jutjat comparec i com millar en Dret procedeixi DIU,

 

Que mitjançant el present escrit i havent estat notificada la interlocutòria de data .... de ........... de ...... per la qual es revoca la substitució de la pena imposada passo a interposar en temps i forma RECURS DE REFORMA en base a les següents

 

AL·LEGACIONS

 

PRIMERA.-

 

Que en data ........................................va dictar-se sentencia de conformitat per la que es condemnada al Sr. ........................................a pena de presó de ... meses, substituint-se  la mateixa  per una multa a raó de ......... meses a una quota de............ euros diaris .

 

Que en data ........................................va acordar-se el pagament fraccionat en 12 quotes a raó de ..... €uros en atenció a la situació de penúria econòmica del Sr. ........................................

 

SEGONA.-

 

Que des del ........................................el Sr. ........................................es troba en una situació d'atur de llarga duració , essent que actualment no percep cap tipus de renda, ni tant sols la renda mínima d'inserció (PIRMI) la qual té sol ·licitada i aprovada des del mes de ........................................sense que a data d'avui n'hagi cobrat cap import, i no disposant de mitjans de vida suficients , trobant-se en una  situació  total  de pobresa .

 

TERCERA.-

 

Que a més a més, des del ........................................el Sr. ........................................es troba ingressat al centre de ........................................sotmès a un tractament de deshabituació , motiu pel qual pràcticament no ha  mantingut relació externa .

 

Que aquest tractament esta resultant fructuós , de forma que abandonar-lo sobtadament per tal d'ingressar al centre penitenciari , perjudicaria greument a la consecució deis objectius , tal i com el centre i el seu equip terapèutic certifiquen .

 

S'acompanya com a document únic, informe del centre ........................................de data ........................................ explicatiu de la seva situació terapèutica  i econòmica .

 

QUARTA.-

 

Que atesa la gravetat deis fets pels quals va ésser condemnat , així com la finalitat de la pena privativa de llibertat, i les greus conseqüències que la mateixa reportaran al Sr. ........................................, i tenint en compte l'extensió pendent de compliment (....... dies) i les seves  circumstancies  personals  i donat que existeixen mesures menys gravoses que aquesta procediria la  reforma  de  la interlocutòria de data ........................................, substituint la multa per la realització de treballs en benefici a la comunitat en virtut de la previsió de I'Art . 53.2 del Codi Penal en relació a I'Art . 49 del mateix text legal.

 

D'aquesta forma procediria la substitució de la quantitat pendent de pagament per treballs en benefici a la comunitat amb interès social i valor educatiu de forma que permeti al Sr. ........................................la continuïtat del tractament deshabituador al que resta sotmès .

 

CINQUENA .-

 

Que alternativament i donada la delicada situació  econòmica  en  la que es troba  el Sr. ........................................, així com la voluntat que el mateix ha vingut mostrant realitzant pagaments a compte de la multa imposada a raó de les seves capacitats fins al moment , i la previsió de percebre el  PIRMI, procediria la reducció de la quantia de les quotes imposades amb suspensió del pagament fins a al seu efectiu cobrament i amb autorització de fraccionament.

 

 

 

Per tot això,

 

 

AL JUTJAT SOL·LICITO, que es tingui per presentat i admès el present escrit, i de conformitat al mateix , es procedeixi a reformar la interlocutòria de ........................................, acordant

 

1-   La substitució ió de la multa perla realització de treballs en benefici a la comunitat de forma

que permeti al Sr. ........................................el manteniment de tractament deshab ituador .

 

2-    Subsidiàriament  sigui reduïda la quantia de la multa imposada pendent de liquidació amb autorització  de fraccionament

 

AL JUTJAT DE NOU SOL·LICITO; Que es tingui per presentat i admès el present escrit acordant de conformitat al mateix.

 

A ........................................

 

?>
No Existen Notificaciones