Escrit sol·licitant la substitucio de la pena o, alternativamente, pagament fraccionat
Marginal : 69945478

 

 

 

 

 

 

 

SUBSTITUCIO DE LA PENA O, ALTERNATIVAMENT, PAGAMENT FRACCIONAT

 

Executoria :........

Jutjat Penal ............

 

 

 

 

AL JUTJAT…………………………...

 

 

 

 

 

 

…………………………..., Procuradora dels Tribunals i de…………………………..., davant del Jutjat comparec , ¡ com millor procedeixi en dret DIC:

 

 

 

Que a la vista de la Diligencia de notificació de data .... de .......  de  ...............  passo  a sol·licitar la substitució de la pena de multa per la de treballs en benefici de la comunitat , i alternativament el pagament fraccionat de la multa , en base a  les següents

 

 

CONSIDERACIONS

 

 

 

 

 

PRIMERA.- SUBSTITUCIÓ DE LA PENA DE PRESÓ PER TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT. DIFÍCIL SITUACIÓ ECONÒMICA.

 

L'article 88.1 del CP preveu la possibilitat de substitució de les penes de presó no superiors a un any per treball amb benefici de la comunitat , tot i que no estigui previst expressament , sense que res digui sobre la substitució de la pena de multa per treballs en benefici de la comunitat.

 

Que no establint res a contrari sobre la possibilitat de substitució de la pena de multa per la de treballs en benefici de la  comunitat , i en atenció a la precària situació econòmica del Sr. …………………………..., interessa aquesta substitució .

 

Que el Sr . …………………………...es troba en situació d'aturat , sense  prestacions , acompanyant-se assenyalat com a document número 1 copia de la resolució de  la  unitat  gestora  del Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya de data ...... de maig de ................

 

S'acompanya assenyalat com a document número 2 copia de la resolució del Servei d'Ocupació de la Generalitat conforme percep una prestació .

 

Que, igualment , el Sr . …………………………...esta al cuidat de la seva avia, essent l'únic familiar que el mateix té viu, i a que de mantenir.

 

Que per això interessa la substitució de la pena de presó per la de treballs en benefici de la comunitat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGONA.- ALTERNATIVAMENT, PAGAMENT FRACCIONAT DE LA MULTA.

                                 

Que de forma alternativa a la petició anterior interessa el pagament fraccionat de la pena de multa, establint-se un total de ........ pagaments , a raó de ........ € mensuals.

 

 

 

Per tot això ,

 

 

 

 

AL JUTJAT SOL.LICITO, Que tenint per presentat aquest escrit en temps i forma, i de conformitat amb el mateix s'acordi la substitució de la pena de multa per la de treballs en benefici de la comunitat i, alternativament , el pagament fraccionat de la multa en atenció al demanat al raonament segon.

 

 

 

………………a………de…...………………de…………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?>
No Existen Notificaciones