Escrit designant lletrat i aportant venia
Marginal : 69945473

ESCRIT DESIGNANT LLETRAT I APORTANT VENIA

 

Jutjat d'lnstruccio……………………..

 

Procediment Diligencies Urgents - Judici Ràpid ………….. Secció Penal

 

 

 

 

 

 

AL  JUTJAT…………..

 

 

 

 

 

 

……………………………….., Advocat i de ……………………….., amb domicili per notificacions al Carrer ……………………………...  , segons expedient a dalt referenciat, comparec i DIC,

-                  

PRIMERA.- Que mitjançant el present escrit manifesto que he estat designat per …………………………. per portar la seva defensa en el present Procediment Diligencies Urgents -…………………………...

 

 

SEGONA.- Que acompanyo al present concessió de venia del lletrat …………………………... a favor del lletrat …………………………...per portar a terme la seva defensa en el Procediment Diligencies Urgents - …………………………...que es tramita al Jutjat …………………………...

 

TERCERA.- Que es tingui per designat domicili de notificacions el del lletrat …………………………..., al Carrer …………………………...

 

 

És per això que,

 

 

AL JUTJAT SOL.LICITO, Que es tingui per presentat i admès aquest escrit juntament amb la documentació que s'acompanya i de conformitat amb el mateix es tingui per designat per aquesta part a l'advocat …………………………... per a la defensa de …………………………....

 

…………………………..., a…………...de …...

 

 

 

 

 

?>
No Existen Notificaciones