Escrit de defensa per un delicte de trafic
Marginal : 69945049

ESCRIT DE DEFENSA PER UN DELICTE DE TRAFIC

 

Procediment Abreujat ….

Jutjat d'lnstrucció ……………………………….           

  

AL JUTJAT……………………………….

  

………………………………., Procuradora deis Tribunals i del ………………………………., segons designa efectuada en el Procediment , davant del Jutjat comparec , i com millar procedeixi en dret DIC:

 

Que evacuant el tràmit de calificació conferit , dins del legal termini , passo a formular CONCLUSIONS , que amb el caràcter de provisionals i de disconformitat amb les del Ministeri Públic es formulen les següents

 

PRIMERA.- Per disconformitat  amb el relat deis fets que efectúa el Ministeri Públic en quant a l'acusació efectuada contra el ………………………………..

 

Aquesta defensa entén que no ha quedat suficientment acreditat que el Sr. ……………………………… cometés cap mena d'il.lícit, no existint en cap moment l'afany dolós requerit.

 

Així dones l'acusació efectuada és producte de les presumpcions contraries al reo que el Ministeri Públic procedeix a efectuar .

 

SEGONA.- Els fets provats no constitueixen delicte de cap tipus en quant a la participació del ………………………………. es refereix .

 

TERCERA.- Sense delicte no cap parlar d'autoria en lo que al Sr. …………………………….es refereix.

 

QUARTA.- No concorren circumstancies modificatives de la responsabilitat criminal en la persona del Sr. ………………………………..

Que de forma alternativa, i per a L'improbable supòsit de ser condemnat procedeix l'aplicació de l'eximent de l'art. 20.1 i 20.2, l'atenuant de l'art. 21.1, 21.2 . 21.4 i l'atenuant analògica de dilacions indegudes de l'art. 21.6 C.P.

 

CINQUENA.- Procedeix la lliure absolució del meu representat, ………………………………..

 

Al JUTJAT SOL. LICITO Que tenint per presentat aquest escrit en temps i

forma, es serveixi tenir per evacuat el tràmit de calificació Conferit.

 

ATRESSÍ DIC 1, Que aquesta part fa ser seva la prova de l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, malgrat posteriorment fos renunciada i reservant-se el dret a intervenir en la practica de la mateixa.

 

lgualment en proposa

 

  • ANTICIPADA: Consistent en que s’oficiï a ………………………………. Per a que remetin historial medic del Sr. ……………………………….

  

  • PER A L'ACTE DEL JUDICI ORAL:

  

 B) TESTIFICAL .-

 

-Funcionaris  del  Cos  dels  Mossos  d'Esquadra  ………………………………., els quals hauran de ser citats a través del seu superior jeràrquic .

 

-………………………………., quines circumstancies es troben als fulls ………………………………..

 

-………………………………., quines circumstancies  es troben al full ..... de

les actuacions .

 

 

C) PERICIAL-MÉDICA.- De la Dra. ………………………………..

 - Del Perit ……………………………….quines circumstancies es troben al full ...... de les actuacions .

 D) DOCUMENTAL .- Deis fulls ………………………………., a practicar durant les sessions del judici oral mitjançant lectura deis fulls , tret que per l'acusació es renunciï, deixant constància de la renúncia en el propi acta .

 

AL JUTJAT  DE NOU SOL. LICITA, Que s'acordi el conduent  pera la seva practica .

 

 

 

 

………………………………., a ……………………………….de ...... .

?>
No Existen Notificaciones