Solicitud de requeriment a la victima de cumpliment ordre de no apropament
Marginal : 69945048

SOLICITUD DE REQUERIMENT A LA VICTIMA DE CUMPLIMENT ORDRE DE NO APROPAMENT

 

 

Diligencies Urgents de procedència :……

Destí: Jutjat Penal……..

 

 

 

 

 

 

 

AL JUTJAT PENAL…………………….

 

 

 

 

 

 

…………………………Procuradora deis Tribunals i del …………………………,  segons  consta  en  el  procediment   al  marge  referenciat ,  davant  del  Jutjat comparec  i, com  millar procedeixi en Dret, DIC :

 

 

 

Que mitjan9ant aquest escrit passo a sol·licitar del jutjat que es requereixi a la Sra. …………………………………………………..que s'abstingui d'incomplir l'ordre de no apropament dictada al seu favor en base a les següents CONSIDERACIONS ,

 

 

 

 

ÚNICA-. Que tal i com es va comunicar a través d'escrit  de  data  …………………………  el  Sr . …………………………ha canviat de domicili , essent ara a ………………………….

 

 

Que aquest fet es posava en coneixement del Jutjat als efectes oportuns , tant per a les notificacions com per al manteniment del compliment de l'ordre d'allunyament acordada cautelarment.

 

 

Que en data …………………………fou dictada  interlocutòria per part del Jutjat de Violència sobre la dona número …………de………………per la qual s'acordava ordre de protecció , per la qual es decretava la prohibició d'acostament al domicili de la Sra. …………………………, sito a la localitat de …………………………, carrer ………………………….

 

Que la interlocutòria  per la qual s'acordava l'ordre de protecció vincula  a ambdues parts, i essent una resolució d'obligat compliment pera les parts.

 

 

Que el cert és que en aquell moment en cap moment va dir la Sra………………………… que fos un domicili provisional aquell , tanta vegada que es trobava en localitat diferent a la que es trobava el Sr . …………………………, i d'haver estat així -el caràcter provisional d'aquell domicili- el cert és que la mateixa ho hagués comunicat.

 

Que per part de la presumpta víctima s'ha procedit a canviar de domicili tant bon punt ha tingut coneixement que el Sr…………………………també ho feia i acostant -se la mateixa a la localitat de …………………………, quan la mateixa residia en localitat diferent.

 

Que per part de la Sra. …………………………s’està procedint a efectuar un acostament al Sr …………………………que pot comportar el trencament de la resolució judicial , provocat per la  seva actuació , evidenciant aquesta intenció o bé, que la mateixa no té cap por al mateix .

 

 

Que en qualsevol cas, el cert és que ates que la Sra. …………………………va designar un domicili a  la localitat de …………………………i que  com  sigui  que  no  va  informar  d'aquesta  temporalitat  interessa sigui requerida la mateixa per a que no incompleixi l'ordre de no apropament , així com cessi en l'actuació provocadora que aquest extrem comporta o, en  el  seu  cas,  es  deixi  sense efecte l'ordre de  no apropament  acordada , mantenint  únicament  els  pediments  relatius  a  la no comunicació . .

 

 

 

Per tot això,

 

AL JUTJAT SOL. LICITO, Que tenint per presentat aquest escrit en temps i forma , i de conformitat amb el mateix es requereixi a la Sra. ………………………… per a que cessi en !'actitud provocadora d'acostament i acompleixi amb l'ordre dictada .

 

 

 

ATRESSÍ DIC  1, Que en  el seu  defecte ,  i cas que la mateixa  persisteixi en el canvi de domicili  es  deixi  sense  efecte  l'ordre  de  no  apropament  mantenint  únicament  els aspectes  relatius a  la  prohibició  de comunicació .

 

 

 

 

………………,a…………de……………

 

 

 

 

 

?>
No Existen Notificaciones